Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Użytkowników Serwisu Artykuły 13 i 14 Rozporządzenia 2016/679/UE (dalej również jako „RODO”)

SPIS TREŚCI:

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
  3. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
  4. COOKIES W NA STRONIE INTERNETOWEJ I ANALITYKA
  5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Niniejsza polityka prywatności tej strony internetowej ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla użytkowników. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na tej stronie internetowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na stronie internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

 

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej jest Krystyna Giżowska, adres Poczty Elektronicznej: studolex@poczta.onet.pl, – zwana dalej Administratorem Strony Internetowej krystynagizowska.pl.

 

1.3. Dane osobowe na tej Stronie Internetowej krystynagizowska.pl przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 

1.4. Korzystanie ze Strony Internetowej krystynagizowska.pl, jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej krystynagizowska.pl 

 

1.5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

1.6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną

 

1.7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Administrator, Użytkownik, Strona Internetowa, Poczta Elektroniczna, RODO, Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Krystyna Giżowska) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie strony internetowej krystynagizowska.pl dostępnym na stronach krystynagizowska.pl/regulamin/

 

  1. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 

2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 

2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1. polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Uzytrkwnika strony internetowej krystynagizowska.pl przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

 

  1. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

3.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

 

3.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

3.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

3.4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes Administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

3.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

3.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości Pocztą Elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Stronie Internetowej krystynagizowska.pl/kontakt/

 

  1. COOKIES W STRONIE INTERNETOWEJ I ANALITYKA

 

4.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Internetową krystynagizowska.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Stronę Internetową krystynagizowska.pl). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

 

4.2. Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez Stronę Internetową można podzielić na różne rodzaje, według następujących kryteriów:

 

Ze względu na ich dostawcę: 1) własne (tworzone przez Stronę Internetową Administratora) oraz 2) należące do osób/podmiotów trzecich (innych niż Administrator) Ze względu na ich okres przechowywania na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę Stronę Internetową: 1) sesyjne (przechowywane do czasu wylogowania się ze Strony Internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej) oraz 2) stałe (przechowywane przez określony czas, zdefiniowany przez parametry każdego pliku lub do czasu ręcznego usunięcia) Ze względu na cel ich stosowania: 1) niezbędne (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie Strony Internetowej), 2) funkcjonalne/preferencyjne (umożliwiające dostosowanie Strony Internetowej do preferencji osoby odwiedzającej stronę), 3) analityczne i wydajnościowe (gromadzące informacje o sposobie korzystania ze Strony Internetowej), 4) marketingowe, reklamowe i społecznościowe (zbierające informacje o osobie odwiedzającej Stronę Internetowej w celu wyświetlania tej osobie spersonalizowanych reklam i prowadzenia innych działań marketingowych w tym również na stronach internetowych odrębnych od strony krystynagizowska.pl, takich jak portale społecznościowe

 

4.3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze Strony Internetowej w następujących konkretnych celach:

 

Cele stosowanie plików Cookies na Stronie Internetowej Administratora identyfikacji Użytkownika jako zalogowanych na Stronie Internetowej i pokazywania, że są zalogowani (pliki Cookies niezbędne)

zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy, Ankiet lub danych logowania na Stronie Internetowej krystynagizowska.pl (pliki Cookies niezbędne lub/i funkcjonalne/preferencyjne)

dostosowywania zawartości na Stronie Internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron na Stronie Internetowej (pliki Cookies funkcjonalne/preferencyjne)

prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony na Stronie Internetowej (pliki Cookies statystyczne)

remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Stronę Internetową poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe, reklamowe i społecznościowe)

 

4.4. Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres funkcjonowania plików Cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili przez Stronę Internetową jest możliwe w następujący sposób:

 

W przeglądarce Chrome:

(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.

W przeglądarce Firefox:

(1) w pasku adresu kliknij w ikonę tarczy po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Dopuszczone” lub „Zablokowane”, (3) kliknij pole „Ciasteczka śledzące między witrynami”, „Elementy śledzące serwisów społecznościowych” lub „Treści z elementami śledzącymi”

W przeglądarce Internet Explorer:

(1) kliknij menu „Narzędzia”, (2) przejdź do zakładki „Opcje internetowe”, (3) przejdź do zakładki „Ogólne”, (4) przejdź do zakładki „Ustawienia”, (5) kliknij pole „Wyświetl pliki”

W przeglądarce Opera:

(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.

W przeglądarce Safari:

(1) kliknij menu „Preferencje”, (2) przejdź do zakładki „Prywatność”, (3) kliknij w pole „Zarządzaj danymi witryn”. Niezależnie od przeglądarki, za pomocą narzędzi dostępnych np. na stronie: https://www.cookiemetrix.com/ lub: https://www.cookie-checker.com/

 

4.5. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony Internetowej.

 

4.6. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą Stronę Internetową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome: https://support.google.com/chrome/

w przeglądarce Firefox : https://support.mozilla.org/

w przeglądarce Internet Explorer: https://support.microsoft.com/

w przeglądarce Opera: https://help.opera.com/

w przeglądarce Safari: https://support.apple.com/safari/

w przeglądarce Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/microsoft-edge/

4.7. Administrator może korzystać na Stronie Internetowej z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch na Stronie Internetowej. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu na Strony Internetowej i analizie ruchu na Stronie Internetowej. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług na Stronie Internetowej gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Strona Internetowa oraz sposób ich zachowania na stronie na Stronie Internetowej, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

 

4.8. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie na Stronie Internetowej – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

4.9. Administrator może korzystać na Stronie Internetowej z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający na Stronie Internetowej, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/.

 

4.10. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

5.1. Strona Internetowa krystynagizowska.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko na Stronie Internetowej krystynagizowska.pl Administratora.